رستوران ته دیگدرباره رستوران ته دیگ

رستوران ته دیگ تهیه و تولید انبوه انواع غذاهای ایرانی با طمع غذای خانگی رستوران و بیرون بر، تهیه غذای شرکتی و سازمانها، تهیه و تولید غذاهای سمینارها و شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی، تهیه و تولید غذایی با کیفیت با طمع و مزه غذای خانگی جهت مراسم و مجالس و ضیافت ها را بر  عهده دارد.

Call Now Button